Thinklab Internet Services - What Are You Thinking? Hosting, domeinnaam registratie, design?

Algemene voorwaarden

Hieronder ziet u de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Thinklab Internet Services.
Versie 2008.10.A

1. Definities

 • Thinklab en Thinklab Internet Services zijn handelsnamen van Thinklab Internet Services, verder vermeld als wij, ons of Thinklab Internet Services.
 • Iedereen wie een overeenkomst met ons aangaat of producten en/of diensten afneemt staat verder bekend als een opdrachtgever.
 • Alles wat wij aanleveren, of de mogelijkheid maken tot het gebruik van, definiëren wij als producten en diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan alles waarbij of waardoor informatie van een opdrachtgever elektronisch kan worden geraadpleegd, of het uitwisselen van elektronische data/berichten tussen gebruikers of computers; hieronder vallen onder meer de productie, de plaatsing en de promotie van een website, datatransfer en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en/of diensten.
 • Elke acceptatie, schriftelijk, telefonisch, per (tele)fax, of per e-mail bevestigd, voor levering van één of meer producten of diensten definie&um; wij als een overeenkomst.

2. Toepassingen

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Thinklab Internet Services.
 • Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn voor ons niet bindend en niet van toepassing. Eventueel op te nemen bindingen zullen per overeenkomst gespecificeerd moeten worden.

3. Aanbieding en acceptatie

 • Al onze offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij wij dit vooraf anders aangegeven.
 • Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 31 dagen, tenzij anders op de des betreffende offerte vermeld.
 • Al onze aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders aangegeven bij of op de des betreffende aanbieding.

4. Aanvang van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • Een offerte- of bestelformulier is, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Thinklab Internet Services;
  • De opdrachtgever heeft kennis vernomen van de ontvangst en acceptatie van een offerte- of bestelformulier;
  • Bij de huur van een domein(naam) of hosting dienen de eventuele entreebijdrage, de eerste maand/3maandelijks of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn voldaan.
 • De opdrachtgever is vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 • Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Reglementen voor afname

 • Aan deze reglementen moet ten aller tijden door niet alleen de opdrachtgever, maar elk ander persoon die gebruik maakt van de producten en/of diensten van Thinklab Internet Services, voldaan worden.
 • Het is niet toegestaan meer data opgeslagen te houden op een van Thinklab Internet Services haar servers dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen webhostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, zal Thinklab Internet Services de overschrijdende hoeveelheid factureren tegen de actuele meerprijs per Megabyte opgeslagen data per maand.
 • Het is niet toegestaan meer data te verbruiken op een van Thinklab Internet Services haar verbindingen dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij de afgenomen webhostingpakket. Indien de dataverkeerlimiet of de fair use overschreden wordt, zal Thinklab Internet Services de overschrijdende hoeveelheid factureren tegen de actuele meerprijs per Megabyte dataverkeer per maand.
 • Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de "Netiquette" [de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan).
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan het besturingsysteem van Thinklab Internet Services haar servers en/of de verkregen schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • SPAMming: het ongevraagd verzenden van hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • Het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten of modellenrechten);
  • De onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. mailbommen;
  • Computervredebreuk (hacken) c.q. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • Vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  • Het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  • Het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden e.d.
 • Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Thinklab Internet Services te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden of verwachten dat zulks Thinklab Internet Services, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de opdrachgever slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Thinklab Internet Services toegestane, verbinding met het systeem bestaat.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Thinklab Internet Services hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de opdrachtgever wel toegestaan door een derde een website en/of homepage te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
 • Thinklab Internet Services is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord.
 • Thinklab Internet Services is gerechtigd ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account, in de e-mailadressen en IP adressen en/of overige gerelateerde onderwerpen betreffende producten en/of diensten.
 • Thinklab Internet Services kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch kan Thinklab garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de producten en/of diensten van Thinklab.

6. Duur en be�indiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van onderstaande voorwaarden, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling door Thinklab Internet Services.
 • De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk (aangetekend) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 • Thinklab Internet Services kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Thinklab Internet Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt; e.e.a ter beoordeling door Thinklab Internet Services.
 • Thinklab Internet Services behoudt ten alle tijden het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • Opdrachtgever of Thinklab Internet Services in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren of de bedrijfsvoering beëindigd;
  • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van producten en/of diensten en/of niet voldoet aan artikel 5
  • Opdrachtgever informatie of data verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of de algemeen aanvaarde normen en waarden; die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; of niet toegestaane z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en/of doorlinken naar enigzins die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst c.q. in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; e.e.a ter beoordeling door Thinklab Internet Services.
 • Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

7. Levering en leveringstijd

 • Plaatsing van een internetsite en/of webruimte geschiedt zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van een overeenkomst volgens artikel 4; dan wel op een later overeengekomen tijdstip.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Thinklab Internet Services, omschreven in onder meer, maar niet uitsluitend, artikel 10; zal de termijn worden verlengd met de termijn van de des betreffende overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan nimmer beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen of weken e.a mede afhankelijk van de betreffende NIC.

8. Prijzen

 • Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Thinklab Internet Services heeft het recht de tarieven te aller tijden te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v publicatie op de website van Thinklab Internet Services of via directe communicatie. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen n.a.v. deze wijzigingen, tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, per eerst komende vervaldatum met inachtneming van artikel 6

9. Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt, aldus volgens artikel 4. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van afgenome producten en/of diensten van Thinklab Internet Services.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, aldus vermeld op de gestelde factuur. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Thinklab Internet Services is ontvangen.
 • De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 • De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per 3 maanden c.q. kwartaal vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Thinklab Internet Services het recht producten en/of diensten (tijdelijk) stil te leggen c.q. op te schorten. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/3 maanden/per jaar vooraf geïncasseerd.
 • Thinklab Internet Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft van de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 14 dagen na de datum op de factuur aan Thinklab Internet Services kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Thinklab Internet Services een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag, tegen de standaard administratieve kosten.
 • Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
 • In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 • Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Thinklab Internet Services is voldaan.
 • Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Thinklab Internet Services het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.
 • Indien Thinklab Internet Services de vordering op de opdrachtgever uit handen dient te geven aan derden, zal Thinklab Internet Services per vervallen factuur 30% van de hoofdsom aan extra kosten in rekening brengen; met een minima van EUR 50,- (hier zijn niet de kosten van derden incasso en administrieve kosten bij inbegrepen en/of gedekt in welke vorm dan ook)

10. Overmacht

 • Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst of producten en/of diensten wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen en handelingen c.q. daden m.b.t. de dienstverlening van Thinklab Internet Services veroorzaakt door derden.
 • Thinklab Internet Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Thinklab Internet Services behoudt het recht geleverde producten en/of diensten gedurende de overmachts periode door te berekenen. Opdrachtgever zal in geen enkel geval schadevergoeding kunnen verhalen bij Thinklab Internet Services.

11. Data- en E-mailverkeer

 • Het data- en e-mailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker.
 • In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een internetsite die door Thinklab Internet Services wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze internetsite geen sprake is van:
  • Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie;
  • Multiple hosts resolving op ��n ip-nummer of domeinnaam;
  • websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies: "exe, zip, tar, gz, mp3, gif";
  • Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads;
  • Websites die voor meer dan 2% dan wel redelijker wijs beslag leggen op de serverprocesor;
  • Websites waarop online shops c.q. databases staan met meer dan 2.500 artikelen;
  • Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere informatiebronnen
 • Indien een website van opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer conform de pakket omschrijving behorende bij het afgesloten account. Daarboven wordt de actuele meerprijs per Megabyte dataverkeer in rekening gebracht.

12. Gebruik van netwerken

 • Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Thinklab Internet Services. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk samenhangent met deze algemene voorwaarden van Thinklab Internet Services.
 • Van Thinklab Internet Services kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in hierboven genoemde voorwaarden aan opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 • Opdrachtgever vrijwaart Thinklab Internet Services tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in bovenstaande bepaalde.
 • Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van Thinklab Internet Services, netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van opdrachtgever veroorzaken.
 • Indien naar het redelijk oordeel van Thinklab Internet Services een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Thinklab Internet Services en/of van de dienstverlening aan klanten van Thinklab Internet Services zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Thinklab Internet Services opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 • Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het bovenstaande en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Thinklab Internet Services, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

13. Dienstverlening en onderhoud

 • Thinklab Internet Services zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de afgenome producten en/of diensten in stand te houden (mits van toepassing) gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 • Thinklab Internet Services zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 • Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de afgenome producten en/of diensten terstond te melden aan Thinklab Internet Services.
 • Thinklab Internet Services zal een storing in de producten en/of diensten zo spoedig mogelijk, nadat de storing door opdrachtgever is gemeld, opheffen dan wel trachten te verhelpen.
 • Thinklab Internet Services garandeert op geen enkele wijze dat de afgenomen producten en/of diensten die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) overeenkomst of in deze voorwaarden.
 • De kosten van de storingsopheffing in de afgenome producten en/of diensten komen voor rekening van Thinklab Internet Services, tenzij:
  • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de des betreffende dienst;
  • Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de dienst;
  • De storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden;
 • De kosten van de storingsopheffing zullen in geval van bovenstaande doorberekend worden aan opdrachtgever.

14. Eigendomsvoorbehoud

 • Het door Thinklab Internet Services vervaardigde materiaal is en blijft te allen tijden eigendom van Thinklab Internet Services, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en Thinklab.

15. Aansprakelijkheid

 • Thinklab Internet Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Thinklab Internet Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Thinklab Internet Services kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Thinklab Internet Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Thinklab Internet Services, hetzij overmacht aldus omschreven in artikel 10.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Thinklab Internet Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Thinklab Internet Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Thinklab Internet Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Thinklab Internet Services.
 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Thinklab Internet Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Thinklab Internet Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • Thinklab Internet Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal of ingevoerde content.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Thinklab Internet Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 • Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Thinklab Internet Services. Als opdrachtgever in verzuim blijft van zins, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Thinklab Internet Services als gevolg hiervan lijdt; e.e.a ter beoordeling door Thinklab Internet Services.
 • Thinklab Internet Services is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien. Thinklab Internet Services zal ten allen tijden het recht voorbehouden om bij niet tijdige voldoening van reeds geregistreerde domeinnamen deze op te heffen.

16. Overdrachtsrechten

 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Buitengebruikstelling

 • Thinklab Internet Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Thinklab Internet Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Thinklab Internet Services zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Thinklab Internet Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Thinklab Internet Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot €175,- excl. BTW.

18. Reclame

 • Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Thinklab Internet Services vervalt.
 • Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Thinklab Internet Services.
 • Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 • Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

19. Wijzigen van deze voorwaarden

 • Thinklab Internet Services behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 • Indien Thinklab Internet Services de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Thinklab Internet Services de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Thinklab Internet Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • De rechter in de vestigingsplaats van Thinklab Internet Services is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Op elke overeenkomst tussen Thinklab Internet Services en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Thinklab Internet Services zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Versie 2008.10.A

Downloads


Klik hier voor de meest
voorkomende documenten,
en software

F.A.Q.


Klik hier voor de meest
voorkomende vragen

Bestelsysteem


Klik hier om direct
een bestelling te plaatsen

Contact


Klik hier om contact met
ons op te nemen
2018(c) Thinklab Internet Service - Algemene voorwaarden - Contact